Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 4 Element

 

II. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

 • przez e-mail: biuro@droneberry.pl

 

III. Skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana poprzez przesłany formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie www.droneberry.pl, poprzez maila wysłanego na nasze firmowe konta mailowe lub zostały one przekazane przez Panią/ Pana osobiście lub podczas rozmowy telefonicznej.

 

IV. Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

 1. Firma 4 Element przetwarza Pani/Pana dane w poniższych celach:
  1. kierowania do Pani/Pana korespondencji oraz ofert handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Firmy jest kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą e-mailową. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Firma przetwarza dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

V. Jakie dane osobowe są przez Nas wymagane?

 1. Aby móc zawrzeć i zrealizować umowę zawartą z Panią/Panem, móc świadczyć usługi lub udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, wymagamy podania następujących danych:
  • W formularzu kontaktowym na stronie www.droneberry.pl: nazwa firmy, e-mail, nr telefonu;
  • W siedzibie firmy lub podczas rozmowy telefonicznej: nazwa firmy, e-mail, nr telefonu, imię, nazwisko
  • W mailu skierowanym do naszej Firmy: nazwa firmy, e-mail, nr telefonu, imię, nazwisko
  • Poza w/w przypadkami, każde inne podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

VI. Jakie uprawnienia posiadają Państwo wobec firmy 4 Element w zakresie przetwarzania danych?

Firma 4 Element gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

VII. Komu są udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. Pani/Pana dane nie są przekazywane żadnej osobie poza Administratorem
 2. Pani/ Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 

VIII. Przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów (pkt IV), tj. w zakresie  zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a firmą 4 Element przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres nieokreślony do czasu wycofania tej zgody.

 

IX. Czy Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

error: All rights reserved ©